...MUSA ÖZDAĞ

"...Hepimizin bildiği gibi askerlik, bir milletin vatanını, dinini, ırz ve namusunu korumak amacıyla yapılan kutsal bir görevdir. Bu görev bir bakıma dinî, bir bakıma millî, bir diğer bakıma da vatanîdir. Dinî bir görevdir; çünkü din ve diyanetimiz hür olmamızla ancak aksiyon hâline dönüşebilir. Hür ve bağımsız olamadığımız takdirde dinî görevlerimizin yerine getirilmesi ya mümkün olmayacak veya hayli zor olacaktır. Böyle bir duruma düşmemek için Allah ve O’nun Resulü vatanın muhafazasını çeşitli ifadeleriyle istemişlerdir... Yüce Peygamberimiz “sınırlarda bir saat Allah Rızası için nöbet beklemenin bin gecelik (nafile) ibadete ve oruca denk olduğunu” beyan etmesinden de vatan için vazife yapmanın önemini ve gereğini dinî açıdan kavramakta herhalde bir zorluk çekmiyoruzdur..." Yazının devamı

Musa Özdağ

Muzaffer ERTAŞ'ın kaleminden Musa ÖZDAĞ

Musa ÖZDAĞ 1953 yılında, Konya-Bozkır kazasının Bağyurdu Köyü’nde doğmuştur. İlkokul sıralarında iken babasının işi sebebiyle Kastamonu’ya taşınan yazarımız, ilk ve orta tahsilini burada tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Tefsir-Hadis bölümünden mezun olmuştur. Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda tahsilini sürdürdüğü sırada Merhum Mehmet Feyzî Efendi’yi tanımıştır. Onun engin bilgi, tefekkür ve feyzinden istifade etmek için yaz-kış, gece-gündüz yanında olabilme şansını elde etmiştir. Bu feyiz ve bereket yüklü beraberliği, büyük âlim ve veli Mehmet Feyzî Efendi’nin 1989 senesinde vefatına kadar devam etmiştir...

Mehmet Feyzî Efendi’den Merhum Hâfız Ömer Efendi yoluyla tevârüs etmiş oldukları “Temsîli Kırâat” adı verilen Kur’ân tâlimi dersleri almıştır. Bunun yanında Kastamonu’da orta tahsilini sürdürürken Hattat Emrullah Demirkaya’dan hat dersleri alarak, sülüs ve rik’a yazılarını tamamlamıştır.

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirmesiyle birlikte 1980 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğretmenliğine atanmıştır. Çok bereketli ve verimli bir meslek hayatı olan yazarımız, feyizli ve kaliteli geçen dersleri haricinde, gerek hafta sonu tatillerinde gerekse teneffüslerde ve akşamları ders bitimlerinden sonra verdiği ders ve kurslarla âdeta nefes almadan 25 yılını dolu dolu geçirmiştir. Allah kendilerinden razı olsun.

Öğrencilerine verdiği, Arapça, Tefsir, Hüsnü Hat ve Kur’ân Talimi dersleri yanında, Cuma akşamları halka açık sohbetleri ve yine halka açık olarak Pazar günleri verdiği feyizli Tefsir dersleri yıllarca devam etmiştir. İmâm Nesefî’nin Tefsîri’nden (Ebû’l-Berekât Abdullâh b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî’nin (v. 710/1310) Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl adlı tefsiridir.) takip ettiği tefsir dersleri, sona yaklaşıldığı bir sırada istenmeyen sebeplerden ötürü kesintiye uğradıysa da Cenâb-ı Mevlâ’nın izni ve inayetiyle şanlı fethin 552. yıldönümüne rastlayan 29 Mayıs 2005 tarihinden itibaren tekrar başlamıştır ve halen devam etmektedir.

O, sohbetlerinde Hz. Peygamber’in (sav.) tebliğ ve irşadını göz önüne alarak genellikle önce bir miktar Kur’ân-ı Kerim okur ve sonra, okuduğu ayetlerden ve hatta Kur’ân-ı Kerim’in bütününden kuvvet alarak güzel, dokunaklı sohbetini ve açıklamalarını yapar. Bu açıklamalar, alışılmışın dışında kendine has, ilgi çekici özel bir üslupla yapıldığı için, hemencecik dinleyiciyi etkilemekte, büyük bir feyiz dalgalanmasına sebep olmaktadır. Bu sohbetler sırasında bazı meraklı talebeler ve dinleyiciler, sohbetleri kayda almakta veya not tutmaktadırlar.

Yazarımız, bu kadar yoğun çalışması yanında onlarca cilt tutan kitaplar telif etmiştir. Bu kitapların konusunu, “Merhum Mehmet Feyzî Efendi’nin feyizli sohbetlerinden seçilmiş, vecize niteliğindeki değerli sözlerini kendine has bir üslup, dil ve tavırla açıklamak” diye özetleyebiliriz. Musa Hoca’nın yazı dili de taklit olmayan kendine özel niteliktedir. Seçtiği kelimelerin okuyanlar tarafından anlaşılmasını esas alır. Bu yüzden halkın kullandığı kelimeleri taassup göstermeden kullanır.

BASILMIŞ ESERLERİ

1- Feyizlerden Damlalar: Bu eser Merhum Mehmet Feyzî Efendi’nin çeşitli sohbetlerinden seçilmiş, vecize niteliğindeki yüzlerce cümlesinden ibarettir.

2- Feyizler: Uzun adıyla Mehmet Feyzî Efendi’den Feyizler. Seri halinde çıkarılan bu eserin yedi cildi Feyizler adıyla; sekizinci cildi de Tuzaklar ve Uyarılar adıyla basılmıştır. Mehmet Feyzî Efendi’nin feyizli sözlerinin açıklandığı bu eserler, dinî bir ansiklopedi gibi; dinî, millî, kültürel çok özel bilgileri içermektedir. (Eser en son olara 4 büyük cilt halinde Kutlu Bilgi Derneği tarafından basılmıştır. Bilgi için tıklayınız)

3- Feyizler Sultanı Mehmet Feyzî Efendi: Bu eserin yazılması, Kastamonu Belediyesi tarafından yazardan istenmiş ve eser kültür faaliyetleri cümlesinden olarak bastırılmıştır. Kastamonu Belediyesi tarafından dağıtılan bu eserin mevcudu tükenmiştir. Bazı garazkârlar, Kastamonu Belediyesi’ni ve eserin yazarını karalamak için bir gazetede aleyhte yayın yaptılarsa da bu konuda gelen mülkiye müfettişi ve bilirkişi olarak görevlendirilen üç hukuk profesörü eseri inceleyip, olumlu rapor vermişlerdir. Halkımız tarafında piyasada bulunamayan bu eserin tekrar basımı ısrarla istenmiştir. Eserin Feyizlerden Damlalar’ı da içeren yeni baskısı Kutlu Bilgi Araştırma ve Dayanışma Deneği tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Bilgi için tıklayınız

4- Duygular ve Düşünceler: Bu eser, Hocamızın sohbetleri sırasında öğrencilerinin tuttuğu notlardan derlenmiş vecize niteliğindeki değerli sözleri ihtiva etmektedir.

5- Kavramlar ve Yorumlar: Hocamızın bu eseri, ikiz kardeşi olan Duygular ve Düşünceler’in bir bakıma devamı, bir bakıma biraz daha açılım ve ilâvelerden oluşan yeni bir eserdir.

6- Feyiz Pınarı Sempozyumu: Bu kitapta Musa Özdağ, üç arkadaşıyla birlikte gerçekleştirilen bir sempozyumda, Mehmed Feyzî Efendi’nin manevî kimliğini ve tasavvufî yönünü anlatmıştır.

YAZARIN BASILMAYA HAZIR ESERLERİ

1- Risâle-i Münîre: Meşhur Osmanlı Şeyhülislâmı İbn Kemâl Hazretleri’nin bu değerli eserini, Arapça kurslarında talebelerine açıklamalı olarak okutan yazarımızın, teyp kasetleriyle kayda alınarak tespit edilen bu eseri de yazılmış ve üç cilt halinde düzenlenmiştir.

2- İmâm Nesefî’nin Tefsiri: Halka açık olarak yaptığı tefsir derslerinde takip ettiği İmâm Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl adlı kıymetli tefsirinin yorumlarını ihtiva etmektedir. Sure sure bantlardan yazımı devam etmektedir.

3- Resûl-i Ekrem Efendimiz’den Hadis Sohbetleri: Muteber hadis mecmualarından ve muhtelif ilmî eserlerden alınarak derlenmiş çeşitli konulardaki hadisleri ihtiva etmektedir.

Okul dışı ve okul içi bu gayretli çalışmalarından ve kurslarından resmî maaşı dışında hiçbir ücret talep etmeyen değerli hocamız, çeşitli il ve ilçelere davet edilerek verdiği konferanslarla da Kur’ân’ın feyziyle, Hadis-i Şeriflerin bereketiyle ve Mehmet Feyzî Efendi’nin nurlu sözleriyle Müslüman halkımızı aydınlatmayı bir görev bilmiştir. Bundan sonraki hayatında da mutlu ve sağlıklı yaşamları yanında, daha nice feyizli ilmî faaliyetlerde üstün başarılar göstermesini Cenab-ı Eltaf-ı Mutlak’tan niyaz ederiz.

Muzaffer ERTAŞ

03.01.2005, Kastamonu