KÜFÜR-NİFAK

1.      (769)- Her Kalpte: 

Her kalpte, kuvve halinde tasdîk kâbiliyeti de, inkâr kâbiliyeti de mevcuttur.

2.      (229)- Bazı Rüyâ Tahlilleri ve Tâbirleri:

Rüyâda camuş (manda) görmek cehenneme işârettir. Solucan görmek hasede; deve kîne işârettir. Haram, domuz sûretinde; zinâ kuğu; cehil zulmet; ilim, süt ve berrak su; îmân nûr; küfür zulmet şeklinde görünür.

3.      (391)- Küfrün Merkezi:

Küfür, bir merkezden idâre ediliyor!

4.      (188)- Bir Duâ:

Yâ Rabbi! Kalbimizi kötü hâtırâttan, lisânımızı kötü kelâm ve küfür sözlerden muhâfaza eyle... Âmin...

5.      (433)- Fısktan ve Küfürden İkrâh Etme:

Fısktan, günâhtan, küfürden, isyandan ikrâh vermesi, Allah Teâlâ’nın kuluna bir nimetidir.

6.      (16)- Mîzaç Bozukluğu:

 İnanamamak mîzaç bozukluğundan, tasdîk ve yakîn ise mîzaç dürüstlüğünden ileri gelir.Bunun için nifak erbâbı hakkında: fî kulûbihim maraz[1] buyuruldu.

7.      (499)- İki Çeşit Nifak:

Nifak iki çeşittir: Nifâk-ı i’tikâdî, nifâk-ı amelî. İ’tikâdî nifak çok tehlikelidir; teşhisi de, tedâvisi de çok zordur.

8.      (726)- Gözleri Muslukludur!

Münâfıkların gözleri muslukludur; kandırmak için ağlarlar. Vaatleri boldur; çünkü yerine getirme niyetleri yoktur. Nifaktan halâsın çaresi, ihlâs ve zikr-i kesırdir.

9.      (761)- Nifak Alâmeti Taşıyanlar?

Bir kimsede nifak alâmetlerinden bazısı bulunuyorsa, o kimse için mahzâ münâfıktır denilemez. Ancak, nifak vasıflarından şu şu alâmetler var diyebiliriz. Zira o vasfı bilerek mi, yoksa cehâletten dolayı mı yapıyor bilmiyoruz.

10.  (46)-Ahz-i Mîsâk:

Âdem (a.s.)’ın sulbünden ihrâc edilen cüz’ü lâ yetecezzâ halindeki zerreler bütün küre-i arzı istilâ etmişti. Her bir rûh kendi zerresiyle birleşti. Rabbimiz bu halde onlara “Elestü bi- Rabbiküm” diye hitapta bulundu. Bütün ruhlar “Kaalû bel┠(Evet Sen bizim Rabbimizsin) cevabını verdiler. Münâfık ve kâfirler dahi “Bel┠demekten başka kendilerinde mecal bulamadılar.

Elest bezmindeki o zerrecikler sonradan vakti gelince dünyaya gelen her çocuğun kalbine tevdî ediliyor.

11.  (377)- Ahz-i Mîsak Anında İnsan Zerreleri:

Ahz-i mîsak anında Âdem (a.s.)’dan çıkan zerreler, küre-i arzı tamamen doldurmuştu. Birinci safta enbiyâ; ikinci safta evliyâ ve müminler; üçüncü safta ise münâfık ve kâfirlerin ruhları bulunuyordu. Cenâb-ı Hak; enbiyâya, evliyâya ve müminlere Cemâl tecellîsinde bulundu. Onun için elestü bi Rabbiküm hitâbına tav’an belâ dediler.[2]

12.  (294)- Azîz Olanlar:

İzzet Allah’ındır. İzzet Rasûlünündür. İzzet müminlerindir. Ama münâfıklar bilmez!

13.  (500)- Münâfıklardan Sakınmak:

Münâfıklardan korkmamak lâzım; sakınmak lâzım.

14.  (760)- Cehennemin Demirbaşları:

Muvahhitler er-geç cehennemden çıkacaktır. Kâfirler, müşrikler, muattıla ve münâfıklar cehennemin demirbaşlarıdır. Münâfıklar, cehennemin en aşağı tabakasında, kapalı bir yerde mahbûs olarak azâb olunacaklardır.

15.  (764)- Hz. Huzeyfe (r.a.):

Huzeyfetu’l-Yemânî (r.a.), sırdaş-ı Nebî idi. Onun için Nebyy-i Muhterem Efendimiz, münâfıkların isimlerini ona bildirdi. O da kimseye ifşâ etmedi.

16.  (812)- Kâfir ve Münâfıkların Kalpleri:

Kâfir ve münâfıkların kalpleri muzlamdır. Çünkü, evvelâ tasdîk nûrundan mahrumdurlar. Sonra, âzâları ile işledikleri âmâl-i seyyienin de zulmetleri, kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn sırrıyla[3] kalplerine akseder. Böylece ebedî hüsrânda kalırlar.

17.  (813)- Müminler Olmasa?

Müminler olmasa, kâfirlere ve münâfıklara bu dünyada hayat hakkı yoktur. Çünkü arzı ayakta tutan, gerçekte ne dağlardır ne de güneşin câzibesidir. Ferşi Arş’a bağlayan ve cezbeden, gerçekte müminlerin nûr-i zikirleri ve halkay-ı ubûdiyyetleridir.

18.  (259)- Kâfirin Kalbi:

Kâfirin kalbi zulmetlidir, muzlamdır. İşlediği her günâhın gubârı (tozları, lekeleri) de kalbini karartır. Zulmet içinde zulmettir. Kâfirin âlem-i ğayba olan penceresi kapalıdır.

19.  (397)- Kâfirle Dost Olmak Haramdır:

Kur’ân bizi, kâfirlerle dost olmaktan men ediyor. Kâfirlerle dost olmak haramdır.

20.  (566)- Beşâret ve Hasâret:

Hasâret kâfirlere; beşâret müminlere!...

21.  (675)- Kur’ân’ın Beşâreti:

Kur’ân kâfirlere azâb-ı elîmi ihbâr ettiği için ondan uzaklaşıyorlar. Sâlih amel işleyen mü’minlere de ecr-i kerîmi tebşîr ettiğinden ona teveccüh ediyorlar.

22.  (732)- Nur, Nâra Siper Olur:

Müminlerin iman nuru, ibâdâtu tâât nurları, âmâl-i sâliha nurları… ateşi reddeder. Kâfirlerin ateşe siper olacak nurları yoktur.

23.  (799)- Değer:

Değer, cesâmete değil istîdâtlaradır. İnsan kendisinde bu istîdâtların olduğunu bildiği için emâneti yüklendi.[4] Peygamberler ve sıddîkîn, o emânetin hakkını bizâtihî edâ ettiklerinden haklarında zulüm ayn-ı adâlet; cehl ayn-ı ilim oldu. Ama kâfirler hakkında böyle olmadı. Onlar emânetin hakkını edâ edemediklerinden, hakîkaten zalûm (pek zâlim) ve hakîkaten cehûldurlar (pek câhildirler).

24.  (836)- Mümin ve Kâfirin Dünya ve Âhirette Durumu?

Kâfirler, bu dünyada üzerlerine teklîf almadıkları için, seyyiâtlarının cezâsı tehir olunur. Yaptıkları bazı iyiliklerin mükâfâtı ise ta’cîl olunur. Müminlerin ise, günâhlarının cezâsı ta’cîl olunur; sevaplarının mükâfâtı te’cîl olunur (geri bırakılır). Bu sebepten kâfirler bu dünyada fazla sıkıntı çekmezler. Onun için: ed-dünya sicnu’l-mü’min ve cennetu’l-kâfir buyurulmuştur.[5]

25.  (843)- Kabir Azâbı Haktır:

Kabir azâbı haktır. Kâfirler ile bazı âsî müminlere kabirde azab olunur.

 [1] Bakara, 2/10.

[2] A’râf, 7/172.

[3] “Hayır! Öyle değil; bilakis onların kazanmakta (yapmakta) oldukları kötülükler, kalplerini paslandırmıştır.” (Bkz. Mutaffifîn, 83/14)

[4] Ahzâb sûresinin 72. âyetine işâret ediyorlar.

[5] Anlamı: “Dünya, müminin zindanı; kâfirin cennetidir.” Hadîsi Ebû Hüreyre’den İmam Mâlik, Müslim ve Tirmizî rivâyet etmiştir. (Bkz. Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I/494)